Bijsluiter Cialis

Cialis bestellen

Cialis bestellen

– Bewaar de Cialis bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Cialis bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Tadalafil Tabletten (generiek)

Werkzame stof

Tadalafil
Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen
Medicatiebegeleiding

Klik hier voor het Cialis™ begeleidingsprogramma.

Andere namen

Cialis®
Adcirca®

Samenstelling

Tabletten: 20 mg tadalafil per tablet

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten

Toepassingen (= indicaties)

Erectiestoornis (= erectiele disfunctie)
Dit is wanneer een man aanhoudend geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden om naar tevredenheid geslachtsgemeenschap te hebben.
Klik hier voor het Cialis® begeleidingsprogramma.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Beroerte, kort daarna
Lage bloeddruk (= hypotensie), indien niet goed onder controle
Hoge bloeddruk (= hypertensie), indien niet goed onder controle
Hartinfarct (= myocardinfarct), kort daarna of ernstige hartproblemen
Kinderen
Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard®, Isosordil®) en nitroglycerine (Deponit®, Minitran®, Transiderm®, Trinipatch®) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)
Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof in dit middel of voor één van de andere bestanddelen (o.a. lactose)
Vrouwen
Voorzichtigheid geboden bij (informeer uw arts!)

Hartproblemen (omdat seksuele activiteit een extra hartinspanning vraagt)
Lever- en/of nierproblemen, indien ernstig
Misvorming van de penis
Sikkelcelanemie (= afwijking van de rode bloedcellen), multipel myeloom (= beenmergkanker), leukemie (= bloedcelkanker)
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen. Het middel lijkt geen effect te hebben op de vruchtbaarheid.
Borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan dient men zich bewust te zijn bij allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines.
Algemeen
Lees ook de bijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn ontspant na seksuele stimulatie de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Hierdoor stroomt meer bloed in de penis, waardoor een betere erectie ontstaat.
Dit middel is werkzaam tot 36 uur na inname van een tablet.
Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Blozen in het gezicht
Duizeligheid
Erectie, langer aanhoudend dan 4 uur
NB. Neem in dat geval contact op met een arts.
Hartproblemen
NB. Neem in dat geval contact op met een arts.
Hoofdpijn
Neusverstopping
Overgevoeligheidsreacties
Pijn op de borst
NB. Neem in dat geval geen nitraten, maar onmiddellijk contcat op met uw arts..
Rugpijn
Spierpijn (= myalgie)
Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)
Algemeen
Informeer uw arts of apotheker als zich bijwerkingen voordoen die niet in de bijsluiter staan vermeld.
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
(1) bijwerking
(2) wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid
(4) allergische reactie .
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol
Alfa-blokkers
Andere middelen voor de behandeling van erectiestoornis
Nitraten
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker welke middelen wél en welke níet mogen worden gecombineerd met dit medicijn.
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking
Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.
Gebruikelijke dosering: 1 tablet van 10 mg 30 minuten tot 12 uur vóór de seksuele activiteit (het middel is werkzaam tot 24 uur na inname van de tablet) zonder rekening te houden met inname van voedsel.
Zo nodig kan uw arts de dosis verhogen tot 20 mg.
Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken. Dagelijks gebruik wordt sterk afgeraden.
Bij ouderen hoeft de dosering niet te worden aangepast.
Bij ouderen met nier- en leverfunctie-stoornissen is de aanbevolen dosis 10 mg, in te nemen vóór de verwachte seksuele activiteit.
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Ca. 50% van alle medicijnen wordt niet of verkeerd gebruikt. Gebruik dit medicijn daarom nauwkeurig volgens de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
Algemeen
Lees de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit middel.

Medicatiebegeleiding

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.
Wanneer u pijn op de borst krijgt tijdens of na een seksuele activiteit geen nitraten gebruiken, maar onmiddellijk medische hulp vragen.
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.
Algemeen
Lees de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking en het gebruik van dit middel.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig
Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Cialis® bevat lactose en mag daarom niet worden gebruikt door mannen met lactose-intolerantie, Lapp lactose-tekort of gestoorde opname van glucose-galactose.
Klik hier voor het Cialis® begeleidingsprogramma.

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter Cialis. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.